O САВЕЗУ РВИ

Oблaст oствaривaњa циљeвa

Савез ратних војних инвалида Србије је добровољно, хуманитарно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева за инвалидску популацију – ратне војне инвалиде, породице погинулих и осталим угроженим популацијама , у области борачко- инвалидске заштите.

Циљeви

Циљеви су: организован рад на остваривању и заштити инвалидских права; рад на трајном материјалном обезбеђењу свог чланства путем продуктивног запошљавања; прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области људских права, организује самостално или у сарадњи са другим организацијама стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике стручног образовања у овој области, ангажује научне и стручне раднике за рад на научним, стручним и историјским пројектима из домена људских права, Удружење може самостално или са својим оснивачима оснивати предузећа за обављање привредних и услужних делатности; да развија активности на прикупљању и расподели хуманитарне помоћи социјално угроженим члановима; организован рад на обезбеђењу финансијских средстава за стипендије и пружање једнократне помоћи.

Назив и седиште

Назив на страном језику ,, ASSOCIATION OF SERBIAN WAR VETERANS
Скраћени назив је: „ СРВИС
СРВИС има седиште у Београду.
СРВИС своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услoви и нaчин учлaњивaњa

Члан СУРВИС-а може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова, потписивањем приступнице.